OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jako "Obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o členství (dále také jako "Smlouva o členství") uzavřené mezi provozovatelem služeb BFine.Fitness na straně jedné (dále také jako "Provozovatel" a "BFine.Fitness") a fyzickou osobou - spotřebitelem na straně druhé (dále také jako "Člen") prostřednictvím objednávkových formulářů umístěných na webových stránkách na adrese www.bfine.fitness (dále také jako "Webové stránky").
 2. Společnost BFine FT s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha, IČ: 24302759, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, je provozovatelem webových stránek a služeb.
 3. Ustanovení Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy o členství (Smlouvy o členství na dobu neurčitou) a jsou uveřejněny a Členovi zpřístupněny na Webových stránkách. Smlouva o členství (Smlouva o členství na dobu neurčitou) a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o členství lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že dojde ke změně Obchodních podmínek v souvislosti se Smlouvou o členství na dobu neurčitou, je BFine.Fitness povinno písemně informovat Člena alespoň 14 dnů před takovou změnou. V případě, že Člen nepotvrdí, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí, řídí se vztah aktuálním zněním Obchodních podmínek a BFine.Fitness má právo na odstoupení od Smlouvy o členství na dobu neurčitou.
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy o členství je závazek Provozovatele poskytnout Členovi služby spojené s členstvím v BFine.Fitness a závazek Člena uhradit za členství cenu a dodržovat podmínky stanovené touto Smlouvou o členství a Obchodními podmínkami.
 2. Smlouva o členství je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Členovi, jenž je Členovi zasíláno elektronickou cestou na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce.
 3. Odesláním Online objednávky včetně udělení souhlasu se zněním Obchodních podmínek se pro Člena stávají tyto Obchodní podmínky závaznými.
 4. Pro objednání členství v BFine.Fitness je možné postupovat následujícími způsoby:
 • Vyplněním objednávkového formuláře umístěného na Webových stránkách www.bfine.fitness.
 • Úhradou členství prostřednictvím platební brány.
 • Objednání členství na pobočce BFine.Fitness.
III. CENA JEDNORÁZOVÉHO A STÁLÉHO ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Aktuální ceník a podrobnosti o možných variantách členství v BFine.Fitness studiu (tréninků) jsou uvedeny na Webových stránkách.
 2. Člen je povinen uhradit na základě uzavřené Smlouvy o členství cenu zakoupeného členství (tréninků) jednorázově, a to buď (i) bezhotovostně převodem na bankovní účet prostřednictvím platebního systému Stripe, a to na číslo účtu a pod variabilním symbolem, které budou po odeslání Online objednávky zaslány Členovi platebním systémem Stripe na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce, (ii) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe, nebo (iii) osobně v hotovosti u Provozovatele, pokud tuto možnost Provozovatel umožňuje.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena považována za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na stanovený účet.
 4. Kupní cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, která bude Provozovatelem účtována podle příslušných právních předpisů. Provozovatel vystaví Členovi fakturu, přičemž Člen souhlasí, že mu faktura může být zaslána elektronicky, pokud Provozovatel neurčí jinak.
 5. Nedojde-li k úhradě ceny zakoupeného členství (tréninků) do deseti (10) dnů od uzavření Smlouvy o členství, Smlouva o členství automaticky zaniká marným uplynutím této lhůty.
IV. ČLENSTVÍ NA DOBU NEURČITOU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Člen je oprávněn uzavřít rovněž smlouvu o členství na dobu neurčitou (dále také jako „Smlouva o členství na dobu neurčitou“), se kterou jsou spojena stejná práva a povinnosti, jako se Smlouvou o členství, s výjimkou ustanovení čl. II a čl. III Obchodních podmínek, která se neaplikují.
 2. Cena za členství na dobu neurčitou je stanovena na jeden měsíc (cena za jedno zúčtovací období), a to podle druhu členství na dobou neurčitou, které si Člen zvolil. Cena dle druhu členství je uvedena na Webových stránkách. Členství na dobu neurčitou Člena opravňuje, dle druhu členství na dobu neurčitou, využít 4 tréninky nebo 8 tréninků měsíčně v BFine.Fitness Studiu, pro které bylo členství na dobu neurčitou zakoupeno. Členství je možné zakoupit prostřednictvím formuláře umístěného na Webových stránkách, do kterého Člen vyplní své identifikační a další údaje, informace o platební kartě a potvrdí, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s uložením své platební karty pro účely automatického strhávání plateb.
 3. Kliknutím na tlačítko „Objednat členství na dobu neurčitou“ a odsouhlasením toho, že bude uložena kreditní karta, vzniká mezi Členem a BFine.Fitness Studiem Smlouva o členství na dobu neurčitou. Člen je oprávněn měnit své osobní a další údaje v objednávce do doby odeslání objednávky. Následně může své údaje měnit v nastavení svého uživatelského účtu na Webových stránkách, kde je také oprávněn změnit platební údaje.
 4. Platba členství na dobu neurčitou probíhá prostřednictvím platebního systému Stripe.
 5. Uzavřením Smlouvy o členství na dobu neurčitou se Člen zavazuje hradit pravidelné měsíční platby ve výši dle čl. IV odst. 2 Obchodních podmínek. Po uzavření Smlouvy o členství na dobu neurčitou pošle BFine.Fitness Studio potvrzení o založení opakované platby a potvrzení uzavření Smlouvy o členství na dobu neurčitou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to do dvou pracovních dnů.
 6. Členství se hradí vždy ke dni v daném měsíci, ke kterému byla učiněna první objednávka, a to na daný měsíc, ve kterém byla platba stržena.
 7. V případě, že Člen nevyužije tréninky v počtu, na který bylo členství na dobu neurčitou uhrazeno, tyto nevyužité tréninky mu propadají bez nároku na kompenzaci. Převod tréninků do dalšího měsíce není možný (případně dle komunikace s managementem).
 8. Člen je oprávněn Smlouvu o členství na dobu neurčitou kdykoliv vypovědět, a to doručením výpovědi na e-mailovou adresu BFine.Fitness, kde má Člen zakoupeno členství. Člen je po zaslání výpovědi oprávněn zrušit souhlas s opakovanými platbami přímo v Stripe, ale vždy tak, aby byl zaplacen i poslední měsíc výpovědi. V případě, že člen zruší souhlas s opakovanými platbami v Stripe, aniž by měl uhrazen poslední měsíc výpovědi, je povinen poslední platbu uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty přímo na recepci BFine.Fitness.
 9. V případě, že je Člen v prodlení s úhradou platby, je BFine.Fitness oprávněno neposkytnout služby spojené s členstvím a Smlouvu o členství na dobu neurčitou ukončit, a to písemným informováním na e-mail Člena, který uvedl v objednávkovém formuláři na Webových stránkách.
 10. V případě, že má dojít ke změně frekvencí opakovaných plateb, informuje BFine.Fitness Člena alespoň 7 pracovních dnů před touto změnou a informuje o všech zamýšlených změnách. V případě, že Člen se změnou nebude souhlasit, je Člen oprávněn členství zrušit, a to prostřednictvím formuláře dle čl. IV odst. 8 těchto Obchodních podmínek.
V. ČLENSTVÍ

 1. Obsahem členství je oprávnění Člena k účasti na EMS fitness tréninku v BFine.Fitness Studiu (dále také jako „trénink“) v rozsahu zakoupeného počtu vstupů uvedeného v objednávkovém formuláři prostřednictvím Webových stránek. Jeden trénink trvá 20 minut.
 2. Webové stránky obsahují bližší informace o členství a jeho variantách, jakož i podrobnosti týkající se tréninků. Podrobnosti o jednotlivých balíčcích jsou dostupné taktéž na webových stránkách. Ceny členství (tréninků) jsou uvedeny v české měně (Kč), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu o členství za individuálně sjednaných podmínek a dále není dotčena úprava členství na dobu neurčitou dle čl. IV Obchodních podmínek.
 3. Členem BFine.Fitness se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let, která uzavře s Provozovatelem Smlouvu o členství, případně Smlouvu o členství na dobu neurčitou, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Ke vzniku členství osoby mladší 18 let je třeba uzavření Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou zákonným zástupcem této osoby.
 4. Členství se vztahuje pouze na osobu Člena, je zásadně nepřenosné a nepřevoditelné (či dle komunikace s managementem).
 5. Právo čerpat zakoupené tréninky v rámci členství vzniká Členovi až zaplacením ceny objednané varianty členství v BFine.Fitness (tréninků), uvedené v Online objednávce, případně toto právo vzniká ve chvíli, kdy byla uzavřena Smlouva o členství na dobu neurčitou, a to v rozsahu 4 tréninků měsíčně nebo 8 tréninků měsíčně, dle druhu členství na dobu neurčitou.
 6. Platnost tréninků, k jejichž čerpání je Člen na základě Smlouvy o členství oprávněn, je sjednána na dobu určitou, jejíž délka je stanovena dle zakoupené varianty členství (počtu tréninků) a která je uvedena na webových stránkách u každé varianty členství v aktuálním ceníku. Po objednání varianty členství obdrží Člen emailovou zprávu, ve které bude uvedena varianta členství a délka doby členství.
 7. Platnost tréninku, k jejichž čerpání je Člen oprávněn na základě Smlouvy o členství na dobu neurčitou je uvedena v čl. IV odst. 2 Obchodních podmínek.
 8. Člen výslovně prohlašuje a podpisem tréninkové karty, která mu bude vystavena před prvním tréninkem potvrzuje, že nemá žádné zdravotní problémy, onemocnění, kontraindikace, a to zejména zdravotní problémy uvedené níže. Hlavními onemocněními a kontraindikacemi, se kterými se Člen nesmí zúčastnit tréninku (EMS) patří: nekontrolovaná epilepsie nebo záchvaty či jiné poruchy nervového systému; kardiostimulátor, implantované elektronické nebo kovové zařízení; těhotenství nebo podezření na těhotenství; nádorová onemocnění, rakovinové lézy a oblasti v blízkosti zánětů; popálená, infikovaná nebo jinak zraněná oblast pokožky; akutní bakteriální nebo virové infekce, onemocnění spojená s horečkami; rabdomyolýza (rozpad svalových vláken kosterních svalů); závažné kardiovaskulární nebo koronární onemocnění; tendence k vnitřnímu krvácení, např. po úrazech nebo zlomeninách; akutní traumata nebo chirurgické zákroky (méně než 6 měsíců před tréninkem); nedostatečný průtok krve v končetinách nebo kritická ischemie; kýla břišní stěny nebo třísel; těžká forma hemofilie nebo trombóza (poruchy srážlivosti krve); svalové křeče nebo jiná závažná svalová onemocnění; tuberkulóza; arterioskleróza v pokročilém stádiu; zvýšený krevní tlak (hypertenze); těžší neurologické choroby; diabetes mellitus (cukrovka); gynekologické problémy (opatrnosti je třeba při menstruaci a implantaci IUD); onemocnění páteře (problémy s ploténkami); pravidelná konzumace drog a alkoholu.
 9. Člen výslovně bere na vědomí, že výše uvedená onemocnění a kontraindikace jsou jen demonstrativním výčtem, přičemž v případě jakýchkoliv zdravotních problémů či kontraindikací je Člen povinen vyžádat si předem vyjádření svého lékaře, který potvrdí, že EMS trénink může absolvovat. BFine.Fitness, případně osobní trenér či jiný člen personálu BFine.Fitness je oprávněn na výzvu Člena nahlédnout na lékařské potvrzení, přičemž v případě, že jej Člen odmítne předložit, vyhrazuje si BFine.Fitness právo neumožnit Členovi zúčastnit se tréninku.
 10. Potvrzením těchto Obchodních podmínek Člen stvrzuje, že mu je dobře znám jeho zdravotní stav, a prohlašuje, že je v dobré fyzické kondici a netrpí žádným z výše popsaných zdravotních problémů/kontraindikací, které se neslučují s použitím tréninkové technologie BFine.Fitness, ani žádnými jinými zdravotními problémy, které by mohly být překážkou účasti na tréninku. Dále se zavazuje, že bude dbát, aby tréninkem neohrozil své zdraví, psychickou a fyzickou kondici. Člen je zejména povinen přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu, svým schopnostem, fyzické kondici a psychickému stavu. Člen se dále zavazuje, že před začátkem každého tréninku nahlásí osobnímu trenérovi jakékoliv zdravotní problémy, které by ho omezovaly nebo bránily zúčastnit se tréninku, především pak ty, které brání v absolvování tréninku, a tyto zaznamená do tréninkové karty.
 11. V případě, že Členovi vznikne jakákoliv škoda či nemajetková újma, je povinen BFine.Fitness Studiu předložit potvrzení ošetřujícího lékaře, že se mohl zúčastnit tréninku a že mu v tomto nebránila žádná zdravotní komplikace.
 12. Člen se zavazuje, že bude dodržovat provozní řád BFine.Fitness (dále také „Provozní řád“), který je dostupný na recepci BFine.Fitness a odsouhlasením těchto Obchodních podmínek výslovně prohlašuje, že se s Provozním řádem seznámil. BFine.Fitness předloží Členovi Provozní řád na recepci, přičemž v takovém případě je Člen povinen písemně potvrdit, že se s Provozním řádem před zahájením tréninku seznámil.
 13. Skutečnost, že Člen nevyužije předplacené tréninky během doby jejich platnosti, nezbavuje Člena povinnosti uhradit cenu zakoupeného členství v plné výši. S výjimkami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách Provozovatel neposkytuje za nevyčerpané tréninky náhradu ani nevrací cenu zakoupeného členství (tréninků) či její poměrnou část.
 14. V případě, že Člen doloží potvrzení lékaře o tom, že trpí některým ze zdravotních problémů/stavů uvedených v těchto Obchodních podmínkách, které se neslučují s použitím tréninkové technologie BFine.Fitness, má možnost si na základě písemné dohody s Provozovatelem i) dobu trvání členství prodloužit nebo ii) své členství postoupit jiné třetí osobě.
 15. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, Smlouva o členství a s ní spojené členství Člena v BFine.Fitness zaniká absolvováním předplaceného počtu tréninků spojených se zakoupeným členstvím nebo uplynutím doby platnosti tréninků, podle toho, co nastane dříve.
 16. V případě porušení povinností týkajících se provozu BFine.Fitness anebo chování v BFine.Fitness je Provozovatel oprávněn vyzvat Člena ke zjednání nápravy, příp. k opuštění BFine.Fitness. Člen je povinen této výzvy okamžitě uposlechnout.
V. REZERVACE BFINE.FITNESS TRÉNINKU

 1. Člen využije službu spočívající v BFine.Fitness tréninku v předem zarezervovaném termínu.
 2. Člen se na BFine.Fitness trénink objednává předem na konkrétní den a čas v rámci provozní doby BFine.Fitness Studia, a to buď prostřednictvím on-line rezervačního systému dostupného na Webových stránkách (dále také jako „Rezervační systém BFine.Fitness“) nebo telefonicky či e-mailem dle kontaktních údajů uvedených na u vybraného BFine.Fitness studia na webových stránkách www.bfine.fitness. E-mailová rezervace se stává závaznou v určeném dni a času až po obdržení potvrzení Provozovatele o rezervaci konkrétního termínu.
 3. Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do Rezervačního systému BFine.Fitness, jehož prostřednictvím je Člen oprávněn provádět rezervaci jednotlivých tréninků, budou Členovi zaslány po uhrazení ceny zakoupeného členství (tréninků) způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách, a to na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce či v objednávkovém formuláři v případě Smlouvy o členství na dobu neurčitou. Provozovatel nebude účtovat Členovi žádné náklady spojené se zasláním přístupových údajů do Rezervačního systému BFine.Fitness.
 4. Člen je povinen četnost tréninků konaných během jednoho týdne konzultovat s osobním trenérem a dbát jeho doporučení. V případě, že má Člen zájem o vykonání tří tréninků v jednom týdnu, lze tak učinit pouze se souhlasem trenéra, který trénink vede, přičemž BFine.Fitness je oprávněno odmítnout účast Člena na takovém tréninku.
 5. Člen je povinen dostavit se do BFine.Fitness 10 minut před zahájením tréninku ve sjednaném čase ve smyslu čl. V odst. 1 Obchodních podmínek. V případě, že se Člen v této době nedostaví, je personál BFine.Fitness oprávněn odmítnout Členovi účast na tréninku. V případě takového odmítnutí trénink Členovi propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu, pokud se Člen a BFine.Fitness nedohodnou jinak.
 6. Člen je oprávněn zrušit rezervaci nejpozději 24 hodin před konáním tréninku. Rezervaci lze zrušit stejným způsobem, jakým byla provedena, tedy telefonicky, e-mailem uvedeným v čl. V odst. 2 Obchodních podmínek či prostřednictvím Rezervačního systému BFine.Fitness. V případě, že nedojde ke zrušení rezervace v daném termínu, stává se rezervace nezrušitelnou, přičemž pokud se Člen tréninku nezúčastní, trénink mu propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu, pokud se Člen a BFine.Fitness nedohodnou jinak.
 7. Provozovatel je oprávněn zejména z technických důvodů rezervaci Člena zrušit, přičemž Člen nemá nárok na jakoukoliv náhradu nákladů, které tímto zrušením Členovi vznikly. Člen má právo na výběr náhradního termínu dle dohody s Provozovatelem.
 8. Člen bere na vědomí, že Rezervační systém BFine.Fitness nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele Webových stránek, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě, že není Rezervační systém BFine.Fitness dostupný, nevzniká Členovi právo na jakoukoliv kompenzaci za tuto nedostupnost.
 9. Člen bere na vědomí, že počet termínu v Rezervačním systému BFine.Fitness je omezený. Člen je tedy povinen vybrat si volný termín s dostatečným předstihem, přičemž v případě, že nebude žádný termín volný v daném měsíci, nemá Člen nárok na kompenzaci ani náhradní termín.
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Člen je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření takové smlouvy, tj. od doručení potvrzení o přijetí Online objednávky a přihlašovacích údajů do Rezervačního systému BFine.Fitness na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce. Odstoupení od Smlouvy o členství musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o členství je Člen povinen o svém odstoupení od Smlouvy o členství informovat Provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Provozovatele zapsanou v obchodním či jiném veřejném rejstříku nebo emailem na emailovou adresu Provozovatele uvedenou výše v úvodních ustanoveních Obchodních podmínek, či jakýmkoliv jiným způsobem). Pro odstoupení od Smlouvy o členství (Smlouvy o členství na dobu neurčitou) může Člen rovněž využít vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy o členství Členem v souladu s těmito Obchodními podmínkami se Smlouva o členství od počátku ruší. V takovém případě bude Členovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy o členství (Smlouva o členství na dobu neurčitou), vrácena cena uhrazená Členem za zakoupené členství v BFine.Fitness (tréninky). Předchozí věta se však neuplatní v případě, že Člen během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o členství již čerpal, a to se svým výslovným souhlasem (uděleným např. formou rezervace konkrétního tréninku), trénink předplacený v rámci zakoupeného členství v BFine.Fitness. V takovém případě je Člen povinen uhradit Provozovateli částku úměrnou počtu čerpaných tréninků do doby, kdy Provozovateli bylo doručeno oznámení od odstoupení od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou, a to v porovnání s celkovým počtem tréninků předplacených Členem v rámci členství dle Smlouvy o členství či v rámci měsíce, ve kterém byla uzavřena Smlouva o členství na dobu neurčitou.
 4. Vrácení ceny členství (tréninků) (či její poměrné části) bude provedeno stejným způsobem, jaký byl použit pro její uhrazení. Jiný způsob vrácení ceny členství (tréninků) (či její poměrné části) bude použit jen tehdy, pokud s tím Člen výslovně souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady.
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. V případě, že členství neodpovídá ujednanému popisu, nebylo ze strany Provozovatele poskytnuto v rozsahu, který byl dohodnut, má Člen následující práva: právo na náhradní trénink v případě, že byl poskytnut v rozporu se sjednanou objednávkou; právo na přiměřenou slevu z uhrazeného členství, v případě, že nedošlo k odstranění vady poskytnutím náhradního tréninku v přiměřené lhůtě poté, co bylo vadně plněno; právo na odstoupení od Smlouvy či dílčí objednávky nebo slevu v případě, že bylo vadně plněno ze strany Provozovatele opakovaně nebo se jedná o podstatné porušení Smlouvy.
 2. Uplatnit práva z vadného plnění může Člen dle pravidel uvedených výše u provozovatele BFine.Fitness, v němž má zakoupeno členství. Případné vady je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po uskutečnění příslušného tréninku. Reklamace bude vyřízena do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace u Provozovatele uplatněna, a to včetně informování Člena na jeho e-mailovou adresu o způsobu vyřízení reklamace.
 3. V Případě, že Provozovatel nestihne reklamaci vyřídit v termínu uvedeném v čl. 7.2. Smlouvy, je Člen oprávněn od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou odstoupit, přičemž má nárok na vrácení poměrné částky za nevyčerpané tréninky.
 4. V případě nesouhlasu Člena s vyřízením reklamace je Člen oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Podrobnosti o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.adr.coi.cz/cs.
 5. Člen má i další práva z vadného plnění v souladu s § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Člena v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů, adresních údajů, platebních údajů a dalších údajů získaných při plnění práv a povinností dle uzavřené Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou. Účelem zpracování je poskytnutí členství a vyřizování jednotlivých požadavků souvisejících s členstvím, případně zapamatování údajů o kreditní kartě za účelem automatického strhávání plateb u Smlouvy o členství na dobu neurčitou.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů Člena je především plnění smluvních povinností mezi Členem a Provozovatelem, plnění zákonných povinností Provozovatele (zejména v oblasti účetnictví a daní), případně oprávněný zájem Provozovatele, který spočívá v ochraně vlastních právních nároků v souvislosti s touto Smlouvou. Právním základem pro zpracování osobních údajů o kreditní kartě je výslovný souhlas Člena, který musí být udělen pro uložení těchto údajů, aby bylo možné uzavřít Smlouvu o členství na dobu neurčitou.
 3. V případě, že Člen udělil Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních a jiných sdělení prostřednictvím e-mailové adresy, poštou, či telefonního čísla, tento souhlas Člen uděluje na dobu, než jej odvolá, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo e-mailem na email@bfine.fitness. Obchodní sdělení je také možné odmítnout v každém jednotlivém e-mailu, který Člen obdrží.
 4. Osobní údaje mohou být ze strany Provozovatele sdíleny s dalšími příjemci osobních údajů, kterými jsou: Externí účetní společnost, provozovatel mailingového nástroje, pracovníci Provozovatele, provozovatel rezervačního systému.
 5. Společnost BFine FT s.r.o., IČO: 24302759 jako provozovatel Webových stránek, může mít přístup k osobním údajům, které Člen zadá v rámci formulářů umístěných na Webových stránkách.
 6. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, a dále po dobu, po kterou je možné uplatnit práva u soudů a jiných orgánů, a to z důvodu ochrany vlastních právních zájmů. V souvislosti s plněním zákonných povinností bude Provozovatel uchovávat osobní údaje po dobu stanovenou zákonem (například 10 let pro účely daní a účetnictví).
 7. Člen má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku (včetně případného přímého marketingu), právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování, včetně profilování.
 8. Na činnost Provozovatele taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého může Člen v případě nespokojenosti podat stížnost. Více informací je dostupných na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
IX. UKONČENÍ SMLOUVY O ČLENSTVÍ ČI SMLOUVY O ČLENSTVÍ NA DOBU NEURČITOU

 1. Jednotlivé tréninky je Člen povinen využít v době sjednané ve Smlouvě o členství či ve Smlouvě o členství na dobu neurčitou.
 2. V případě, že Člen nevyužije předplacené vstupy na základě ujednané Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou v rozsahu sjednaném v této smlouvě, není oprávněn požadovat vrácení uhrazené ceny. S výjimkou případů uvedených v Obchodních podmínkách Provozovatel za nevyčerpané vstupy nevrací uhrazenou cenu či její poměrnou část a neposkytuje náhradu.
 3. V případě, že se u Člena objeví dlouhodobé závažné zdravotní problémy, o kterých nevěděl v době objednávky, může na základě písemné dohody s doložením potvrzení o lékaře postoupit své objednané členství dle Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou na třetí osobu, případně prodloužit dobu trvání. Dohoda mezi Provozovatelem a Členem vyžaduje písemnou formu. Postoupení je účinné okamžikem uzavření písemné dohody mezi Členem a Provozovatelem.
 4. V případě, že Člen opakovaně poruší hrubým způsobem své povinnosti, poruší Provozní řád, neuposlechne pokyny personálu BFine.Fitness či poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou. V případě, že poruší povinnosti dle těchto Obchodních podmínek Provozovatel, je Člen oprávněn od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou odstoupit, přičemž Provozovatel Členovi nahradí dosud nevyčerpané vstupy, a to poměrnou částkou.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen je povinen oznamovat Provozovateli bez zbytečného odkladu změnu svých osobních údajů poskytnutých Provozovateli.
 2. Člen souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou. Náklady vzniklé Členovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o členství (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Člen sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Aktuální znění Obchodních podmínek a Provozního řádu je k dispozici v prostorách BFine.Fitness a na Webových stránkách.
 4. Člen souhlasí s doručováním sdělení a oznámení na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o členství a Smlouvou o členství na dobu neurčitou na jeho emailovou adresu.
 5. Místem plnění závazků dle Smlouvy o členství je BFine.Fitness Provozovatele, pro které si Člen zakoupil své členství a se kterým uzavřel Smlouvu o členství či Smlouvu o členství na dobu neurčitou.
 6. Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
 7. Smlouva o členství či Smlouva o členství na dobu neurčitou včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o členství či Smlouvy o členství na dobu neurčitou.
 9. Odesláním objednávky dle těchto Obchodních podmínek Člen potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.
Made on
Tilda